Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cyfuno Buddsoddiadau

 Yng Nghyllideb yr Haf 2015, cyhoeddwyd y bydd y Llywodraeth yn gweithio gydag awdurdodau gweinyddol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) i ddiwygio'r modd o reoli’r buddsoddiadau yn y CPLlL.

Mae'r CPLlL yn un o'r cynlluniau pensiynau sector cyhoeddus mwyaf yn y DU. Mae'n gynllun pensiwn cenedlaethol ar gyfer pobl sy'n gweithio o fewn llywodraeth leol neu sy'n gweithio i gyflogwr eraill sy'n cymryd rhan yn y cynllun. Ar hyn o bryd yn Lloegr a Chymru mae'r CPLlL wedi ei refnu i 91 gronfa, pob un gydag awdurdod gweinyddol sy'n gyfrifol am reoli ei asedau a rhwymedigaethau o weinyddu a thalu pensiynau i'w aelodau lleol.

Mae'r Llywodraeth yn awyddus i’r 91 cronfeydd pensiwn CPLlL i gronni eu hasedau mewn tua chwe phwll buddsoddi mewn ymdrech i leihau costau buddsoddi ac i alluogi cronfeydd i ddatblygu'r cynhwysedd a'r gallu i ddod yn arweinwyr y byd mewn buddsoddiad isadeileddau ac i helpu i greu twf yn economi'r DU.

Y disgwyl yw y bydd y pyllau buddsoddi newydd yn dechrau cael eu defnyddio ar gyfer buddsoddi cyfunol o Ebrill 2018 ymlaen.

Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd wedi bod yn gweithio ar y cyd â'r saith cronfa pensiwn llywodraeth leol eraill yng Nghymru am nifer o flynyddoedd ar nifer o faterion ac rydym yn symud ymlaen tuag at gael pwll buddsoddi i Gymru.

Y sefyllfa bresennol yng Nghymru

Cyflwynwyd cynnig Pŵl Buddsoddi Cymru Gyfan i'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol o Lywodraeth San Steffan ym mis Gorffennaf 2016. Yn dilyn hynny, aeth dirprwyaeth o gronfeydd CPLlL Cymru i gwrdd â'r Gweinidog ar 16 Tachwedd 2016, pryd trafodwyd y cynnig a chynnydd diweddar y pŵl.
 
Ar 23 Tachwedd 2016 rhoddodd y Gweinidog gymeradwyaeth ffurfiol i’r Pŵl Buddsoddi Cymru Gyfan.  Ysgrifennodd Marcus Jones AS:

"Mae hanes hir o gydweithredu rhwng cronfeydd Cymru, ac maent yn gweithio’n llwyddiannus gyda'i gilydd i ddatblygu’r pŵl Cymru gyfan.  Rwy'n eich llongyfarch ar y ffi eithriadol o isel ’rydych chi eisoes wedi’i sicrhau ar gyfer buddsoddi portffolio ecwiti goddefol yr holl gronfeydd Cymreig.  Roeddwn hefyd yn falch o weld eich uchelgais i gynyddu’r buddsoddiad mewn isadeiledd.  Wedi ystyried eich partneriaeth gref, a'r sefyllfa arbennig Cymru ...... rwy'n falch o gadarnhau fy mod yn fodlon i chi fynd ymlaen yn unol â’ch cynnig terfynol chi."
 
Mae swyddogion a chadeiryddion y cronfeydd pensiwn Cymreig yn cyd-weithio i sefydlu Cerbyd Fuddsoddi Cyfunol erbyn y 1af o Ebrill 2018.

Gellir gweld y Cyflwyniad gan Bŵl Cymru i’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ac ymateb Marcus Jones AS yn yr adran Atodiadau isod.

Atodiadau

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd