Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Nodyn am fuddion y wladwriaeth

Mae'r Mynegiad Buddion Blynyddol 2010 ar gyfer aelodau cyfredol yn cynnwys amcangyfrif o'ch buddion C.P.Ll.L, ynghŷd â rhagolwg o fuddion Pensiwn Y Wladwriaeth, sydd wedi'u cyflenwi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Amcangyfrifiad yw’r ffigyrau a ddyfynnir ar eich ABS ac nid ydynt yn warantedig.

Gwybodaeth Bwysig

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau isod.

• Mae’r amcangyfrif “Pensiwn y Wladwriaeth presennol” wedi’i seilio ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar ddyddiad y rhagolwg.


• Mae’r amcangyfrif “Pensiwn y Wladwriaeth yn y dyfodol” wedi’i seilio ar y rhagdybiaeth y byddwch yn talu, cael eich trin fel eich bod yn talu, neu yn derbyn credyd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol llawn o ddyddiad yr amcangyfrif nes i chi gyrraedd oed ymddeol y wladwriaeth. Os, am unrhyw reswm fod y rhagdybiaeth yma yn anghywir, mae’n bosib fod yr amcangyfrif am fod yn rhy uchel.


• Os ydych yn wraig briod sydd wedi dewis i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar raddfa is, mae’r “Pensiwn y Wladwriaeth yn y dyfodol” wedi’i seilio ar y rhagdybiaeth y byddwch yn parhau i dalu’r raddfa is.


• Mae’r ffigyrau sydd yn cael eu dangos wedi’u seilio ar reolau presennol Pensiwn y Wladwriaeth ac ar raddfeydd talu ar ddyddiad y rhagolwg. Nid ydynt yn cymryd i ystyriaeth unrhyw newid a all ddigwydd cyn i chi gyrraedd oed ymddeol y wladwriaeth, boed hynny mewn graddfeydd talu, na chyfraith sy’n gysylltiedig â Phensiwn y Wladwriaeth.


• Ar hyn o bryd, mae’r Llywodraeth yn adolygu’r amserlen gyfredol ar gyfer cynyddu oed Pensiwn y Wladwriaeth o 65 i 66. Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ynglŷn â sut fydd yr amserlen yn newid. Mae’n ofynnol i unrhyw newid gael cymeradwyaeth y Senedd.


• Mae’n bosib y gallwch dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol am rai blynyddoedd. Edrychwch ar “Esbonio eich datganiad pensiwn” am fwy o wybodaeth.


• Gall eich Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol fod yn fwy na’r swm a ddangosir. Mae hyn oherwydd bod y Llywodraeth wedi cyhoeddi “gwarant driphlyg” ynglŷn â sut y cynyddir Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol yn y dyfodol. O Ebrill 2011, cynyddir Pensiwn y wladwriaeth sylfaenol gan yr uchaf o’r cynnydd mewn enillion, prisiau neu 2.5%. Bydd hyn yn berthnasol i Bensiwn sylfaenol y Wladwriaeth yn unig. Nid yw’n berthnasol i’r ychwanegiadau i Bensiwn y Wladwriaeth.


• O 6 Ebrill 2012, os ydych yn aelod o gynllun pensiwn gyfraniadol ddiffiniedig wedi’i gontractio allan (hefyd yn cael ei alw’n gynllun pryniant arian), byddwch yn darfod bod wedi eich contractio allan, a byddwch o bosib yn cychwyn cronni Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth. Ni fydd hyn yn newid yr amcangyfrif “Pensiwn y Wladwriaeth presennol” uchod. Er hyn, os ydych yn aelod o gynllun pensiwn gyfraniadol ddiffiniedig wedi’i gontractio allan, bydd y swm o Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth sydd yn cael ei ddangos yn y rhan “Pensiwn y Wladwriaeth yn y dyfodol” ddim yn cynnwys unrhyw Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth a fyddwch yn ei gronni o 6 Ebrill 2012 drwy beidio bod wedi eich contractio allan. Bydd y rhagdybiaethau Pensiwn y Wladwriaeth yn dangos y newid yma pan fydd cyfraniadau Yswiriant Gwladol wedi cael eu diweddaru.

• Gall y cyfanswm o Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth y byddwch yn ei dderbyn wrth gyrraedd oed ymddeol y wladwriaeth fod yn wahanol i’r hyn sydd yn cael ei ddangos yn yr amcangyfrif uchod, yn enwedig os ydych, yn bresennol, neu wedi bod, yn aelod o gynllun pensiwn wedi’i gontractio allan.


• Rhywbryd rhwng 2012 a 2015, bydd Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth yn raddol yn mynd yn ychwanegiad syml, un-raddfa, wythnosol i Bensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth.


• Os ydych yn derbyn mwy nag un rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth, peidiwch ag adio’r symiau at eu gilydd. Defnyddiwch y rhagolwg diweddaraf bob amser.


• Nid yw’r symiau yn cynnwys unrhyw incwm arall y gallai ddod i mewn i’ch cartref o fudd-daliadau sy’n berthnasol i incwm fel Credyd Pensiwn.


• Os ydych yn credu fod unrhyw wybodaeth yn y rhagolwg hwn yn anghywir, gadewch i’r DWP wybod drwy ffonio 0845 3000 168.

Mae’r daflen “Esbonio eich datganiad pensiwn” (CPF5) yn rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â’ch Pensiwn y Wladwriaeth. Am gopi o’r daflen hon ewch i http://www.direct.gov.uk/cy/Diol1/DoItOnline/DG_182356CY neu ffoniwch 0845 7313 233 Ffon Testun 0845 6040 210 i ofyn am gopi.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd