Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Diwygiadau Trethi

Mae’r Llywodraeth yn gostwng y lwfans blynyddol (LB) a’r lwfans einioes (LE) o 6 Ebrill 2011 ymlaen.

• Bydd y lwfans blynyddol ar gyfer cynilion pensiwn nad ydynt yn drethadwy yn gostwng o £255,000 i £50,000 ar gyfer y blynyddoedd ariannol sy’n dilyn 6 Ebrill 2011. 
• Bydd y lwfans einioes yn gostwng o £1.8 miliwn i £1.5 miliwn o 6 Ebrill 2012 ymlaen.

Ceir manylion y ddau ddiwygiad hyn yn nhaflen TRYSORLYS EI MAWRHYDI “Restricting pensions tax relief through existing allowances”.

 

Cyfyngu ar Ostyngiadau Treth ar Gyfraniadau Pensiwn
O 6 Ebrill 2011 ymlaen, er y gall aelod dalu faint a fyn i mewn i gronfa bensiwn, bydd y swm sy’n gymwys am ostyngiad treth wedi’i gyfyngu’n llym.


Lwfans Blynyddol (LB)
Cyflwynwyd y Lwfans Blynyddol adeg diwygio trethi pensiwn A-day yn 2006 er mwyn cyfyngu maint y gostyngiad treth oedd ar gael ar gyfraniadau pensiwn.
O 6 Ebrill 2011 ymlaen, bydd y Lwfans Blynyddol yn gostwng o £255,000 i £50,000.
Ar gyfer y rhai sy’n aelodau o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, seilir y dreth ar lefel “tybiedig” y cyfraniadau sy’n gysylltiedig â’r hawliau pensiwn a gronnwyd yn ystod y flwyddyn ac nid lefel y cyfraniadau arian.
 

Nid yw cyfraniadau sy’n fwy na’r Lwfans Blynyddol yn elwa o ostyngiad treth ac maent felly yn cael eu trethu.
Golyga hyn y bydd yn haws cynilo swm sy’n fwy na’r lwfans blynyddol îs newydd, yn enwedig os yw aelod wedi cael dyrchafiad ac yn cael cyflog sy’n sylweddol uwch, a allai felly beri i gynilion yr aelod fod yn uwch na’r trothwy. Unwaith y bydd y swm yn uwch na’r lwfans a ganiateir, bydd yn rhaid i aelodau dalu treth ar y gyfran honno o’r cyfraniadau sy’n uwch na’r trothwy £50,000.
Nid yw hyn yn debygol o effeithio ar fwyafrif aelodau’r cynllun.

Cyfraniad Tybiedig
Seilir lefel y cyfraniadau tybiedig ar y cynnydd ym muddiannau pensiwn yr aelodau yn ystod y flwyddyn, wedi ei luosi gyda ffactor o 16.  (Ffactor cyfradd unffurf yw hwn a gyfrifwyd gan Adran Actwari’r Llywodraeth [AALl]).

Defnyddir y ffigurau cyn eu cyfnewid i gyfrifo swm y cynilion pensiwn
h.y. defnyddir gwerth y buddiannau safonol yn y cyfrifiad cyn y gwneir unrhyw ddewis i gyfnewid y pensiwn yn lwfans ymddeol ychwanegol. 

Lwfansau Ymddeol

Pan fo cynllun yn talu lwfans ymddeol ar wahân, (fel y mae’r CPLlL yn ei wneud), bydd swm y lwfans ymddeol ychwanegol yn cael ei ychwanegu at y cyfraniadau pensiwn tybiedig.

Cyfraniadau Ychwanegol Gwirfoddol (CYG)
Mesurir cyfraniadau i drefniant CYG yn ystod y flwyddyn yn ôl eu gwerth ariannol, ac fe’u hychwanegir at werth tybiedig y cyfraniadau i’r CPLlL yn ystod y flwyddyn.

(Gallai hyn gyfyngu ar faint y cynilion ymddeol ychwanegol y gallai llawer o aelodau eu gwneud drwy eu CYG o 6 Ebrill 2011 ymlaen heb beri unrhyw dreth).


Dyddiad Effeithiol
Cymhwysir ffactor o 16 i dwf gwerth y buddiannau dros gyfnod a elwir y Cyfnod Mewnbwn Pensiwn (CMP).  Yn y CPLlL, mae’r CMP yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth.

Treth Gormodaeth
Bydd unrhyw swm sydd dros £50,000 yn cael ei drethu ar gyfradd ffiniol gyfredol yr aelod (h.y. os yw’r aelod yn talu treth o 40% o’u cyflog, bydd hefyd yn talu 40% o unrhyw swm sy’n uwch na’r trothwy).


Ffactorau Chwyddiant
Bydd gwerth y buddiannau yn cael eu haddasu ar ddechrau’r CMP i ddarparu ar gyfer chwyddiant (gan ddefnyddio’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr [MPD]).  Yng nghyswllt cynnydd mewn cyflogau, ni fydd unrhyw gynnydd hyd at gyfradd chwyddiant y MPD yn cael ei drethu, oni bai bod angen ystyried ffactorau eraill megis CYG.


Eithriadau
Mae aelodau gohiriedig wedi’u heithrio o’r prawf LB. Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) wrthi’n adolygu a ddylid eithrio ychwanegiadau salwch hefyd.  Y newyddion diweddaraf yw mai dim ond “Salwch Difrifol” ble mae’r disgwyliad oes wedi’i gyfyngu a fydd yn eithriedig.  Bydd unrhyw fanylion eraill a geir ynghylch hyn yn cael eu postio wrth iddynt godi.

(Ni fydd eithriadau yn cael eu caniatáu mewn achosion o ddiswyddo pan fo’r buddiannau yn estynedig).

Amddiffyniad
Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau, mae’n bosib y bydd aelodau'n medru osgoi'r dreth gan y darperir rhywfaint o amddiffyniad ar gyfer yr aelodau hynny ble mae eu cyfraniadau pensiwn yn codi’n sylweddol o ganlyniad i gynnydd sylweddol yn eu cyflogau yn sgil cael dyrchafiad neu ddigwyddiad arall.

Pan fo’r unigolion hyn yn cynilo mwy na’r Lwfans Blynyddol mewn blwyddyn, gellid gosod y lwfansau gormodol dros y tair blynedd ddilynol ddiwethaf yn erbyn y croniad gormodol.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw eithriadau'n bodoli yn y flwyddyn y dechreuir talu'r buddiannau, felly, gallai fod gan unigolion sy'n ymddeol yn gynnar gyda buddiannau ychwanegol (e.e. aelodaeth estynedig neu ychwanegiadau salwch) symiau mewnbwn pensiwn sylweddol ar gyfer cyfnod eu hymddeoliad, a gallai hyn beri iddynt fod yn atebol i dalu treth.

Mae Trysorlys Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi taflen o’r enw “Options to manage high annual allowance charges from pension benefits”. Ceir y wybodaeth ar dudalennau 7, 8 a 9.

Nid yw’r Llywodraeth wedi dynodi y bydd yr atebolrwydd treth ychwanegol yn gymwys i gyfraniadau a dalwyd ar neu cyn 5 Ebrill 2011.

Bydd yr adain bensiynau yn medru hysbysu’r aelod o faint y cynnydd yng ngwerth buddiannau eu cynllun pensiwn CPLlL, gan gynnwys unrhyw drefniant Cyfraniad Ychwanegol Gwirfoddol (CYG) sydd ganddynt. 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd