Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Sut y mae eich pensiwn CPLlL yn cynyddu


Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu newid y dull a ddefnyddia i fesur cynyddiadau costau byw yng nghyswllt pensiynau’r sector cyhoeddus. Golyga hyn y byddai cynyddiadau costau byw i bensiynau sy’n cael eu talu ac i bensiynau gohiriedig dan y CPLlL yn gysylltiedig â chynnydd yn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD), yn hytrach na chynnydd yn y Mynegai Prisiau Adwerthu (MPA).  Bydd hyn yn gymwys i gynyddiadau sy’n ddyledus o fis Ebrill 2011.

Er bod y ddau fynegai yn fesur o chwyddiant, cyfrifir y MPA a’r MPD gan ddefnyddio dau ddull gwahanol ac maent yn cynnwys gwahanol eitemau. Un gwahaniaeth mawr rhwng y MPA a'r MPD yw nad yw'r MPD yn cynnwys taliadau llog morgeisi ac felly ni fyddai newid yng nghyfraddau llog morgeisi yn effeithio ar y MPD.

Dylid nodi bod rhai o’n dogfennau a’n herthyglau ar y we yn parhau i gyfeirio at y MPA yn hytrach na’r MPD.  Bydd y rhain yn cael eu hadolygu cyn gynted â bo modd.

Gellir cael mwy o wybodaeth drwy edrych ar daflen gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol - ”Consumer Price Indices - A brief guide”.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd