Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Adroddiad Hutton

Cyflwynodd y Comisiwn ar Bensiynau’r Gwasanaethau Cyhoeddus, a arweinir gan yr Arglwydd Hutton ac a grëwyd gan y Llywodraeth i ymgymryd ag “adolygiad sylfaenol a strwythurol o bensiynau gwasanaethau cyhoeddus”, gan gynnwys y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), ei adroddiad terfynol ar 11 Mawrth 2011.

Lluniwyd adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Bensiynau’r Gwasanaethau Cyhoeddus yn dilyn adolygiad cynhwysfawr a bery naw mis. Mae’n amlinellu nifer o argymhellion manwl i’r Llywodraeth ynghylch sut y gellir gwneud pensiynau gwasanaethau cyhoeddus yn gynaliadwy ac yn fforddiadwy i'r dyfodol, gan barhau i ddarparu lefel digonol o incwm ymddeoliad.

Prif argymhelliad yr adroddiad oedd y dylid sefydlu cynlluniau newydd yn lle’r cynlluniau pensiwn gwasanaethau cyhoeddus cyflog terfynol cyfredol, ble mae hawl y gweithiwr i bensiwn yn parhau i fod yn gysylltiedig â’u cyflog (“cynllun buddion diffiniedig”) ond yn berthnasol i’w henillion cyfartalog yn ystod eu gyrfa, gydag addasiadau priodol yn ystod y blynyddoedd cynnar fel bo buddion yn cadw eu gwerth.

Mae’r adroddiad yn awgrymu y gellid cyflwyno’r cynlluniau newydd hyn cyn diwedd cyfnod y Senedd hon, yn 2015, ac y gellid caniatáu cyfnod trawsnewid hwy, pan fo angen, ar gyfer grwpiau megis y lluoedd arfog a’r heddlu.

Ymysg argymhellion allweddol eraill yr adroddiad mae:
• Cysylltu Oed Pensiwn Arferol (OPA) mwyafrif cynlluniau pensiwn y gwasanaethau cyhoeddus â’r Oed Pensiwn Gwladol;
• Cyflwyno 60 mlwydd oed fel yr Oed Pensiwn Arferol ar gyfer aelodau’r gwasanaethau ffurfwisg – lluoedd arfog, yr Heddlu a diffoddwyr tân – y mae’r OPA ar eu cyfer yn iau na 60 ar hyn o bryd; 
• Gosod uchafswm cost eglur ar gyfer cynlluniau pensiwn gwasanaethau cyhoeddus - cyfran y tâl pensiynadwy y bydd trethdalwyr yn cyfrannu i bensiynau gweithwyr - gyda sefydlogyddion awtomatig i gadw rheolaeth fwy effeithiol ar gostau yn y dyfodol.
• Anrhydeddu, yn llawn, yr addewidion pensiwn a enillwyd gan aelodau’r cynlluniau (eu “hawliau cronedig”) a chynnal y cyswllt cyflog terfynol ar gyfer gwasanaeth yn y gorffennol ar gyfer aelodau cyfredol;
• Cyflwyno mwy o arolygiaeth annibynnol a threfn lywodraethol llawer cryfach ar gyfer cynlluniau pensiwn gwasanaethau cyhoeddus;
• Annog aelodau i gymryd mwy o ran mewn ymgynghoriadau ynghylch sefydlu cynlluniau newydd, ac ym mhroses rhedeg cynlluniau; ac
• Archwilio fframwaith cyfreithiol cyfredol pensiynau gwasanaethau cyhoeddus er mwyn ei symleiddio.


Ceir copi o adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Bensiynau’r  Gwasanaethau Cyhoeddus ar wefan Trysorlys EM yma.

Mae’r rhestr argymhellion gyflawn ar dudalennau 159 i 162.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd