Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Mynegiad Buddion Blynyddol - Cafeat Pensiwn y Wladwriaeth

Mae'r Mynegai Buddion Blynyddol wedi cael eu hanfon at yr aelodau actif ar 20/09/2013.

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwerth presennol eich Buddion Pensiwn y Wladwriaeth. Mae'r manylion hyn wedi cael ei darparu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gofyn i ni gyhoeddi'r cafeat canlynol ar ein gwefan:

Eich rhagolwg o Bensiwn y Wladwriaeth wedi ei egluro

Mae’r manylion Pensiwn y Wladwriaeth a ddangosir yn eich Datganiad Cyfunol 2013 yn rhoi amcangyfrif o’ch Pensiwn y Wladwriaeth, yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol hyd yn hyn. Mae’r symiau a ddangosir yn seiliedig ar werthoedd Pensiwn y Wladwriaeth yn 2013/2014.

Fel arfer, mae’r Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu bob blwyddyn i gymryd i ystyriaeth chwyddiant ac mae’n seiliedig ar y gyfraith fel y mae ar hyn o bryd. Gallai unrhyw newidiadau yn y gyfraith neu eich amgylchiadau effeithio ar y wybodaeth a ddarparwyd.

Y dyddiad cynharaf y gallwch gael eich Pensiwn y Wladwriaeth yw pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, fel y dangosir ar eich Datganiad Cyfunol. Nid oes rhaid i chi ei hawlio yn syth, ac efallai y byddwch yn gallu cynyddu’r swm a dderbynnir os byddwch yn gohirio hawlio’r pensiwn.

Gwybodaeth Bwysig

• Mae’r wybodaeth yn y datganiad Pensiwn y Wladwriaeth yma wedi ei ddarparu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, ac mae’n seiliedig ar yr hyn y meant yn ei wybod amdanoch .  Os credwch fod unrhyw wybodaeth yn y rhagolwg hwn yn anghywir rhowch wybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau drwy ffonio 0845 3000 168.

• Nid yw’r symiau a ddangosir yn cymryd i ystyriaeth unrhyw Yswiriant Gwladol y gellir eu hychwanegu at eich cofnod yn y dyfodol.

• Ar hyn o bryd rydych angen 30 o flynyddoedd cymwys ar gyfer derbyn Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol llawn, werth £5727.80 y flwyddyn. Hyn yw’r uchafswm y gall unrhyw un ei gael.

• Os nid oes gennych y 30 blynedd cymwys sydd eu hangen i gael  Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol llawn, bydd bob Blwyddyn cymwys ychwanegol rhwng nawr a phan fyddwch yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn werth 1/30ain pellach o Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol llawn - tua £191 y flwyddyn.

• Gallai’r swm o Bensiwn y Wladwriaeth ychwanegol fod yn is na’r hyn a ddangosir yn y datganiad hwn, yn enwedig os ydych wedi contraction allan o Bensiwn y Wladwriaeth ychwanegol rhwng 6 Ebrill 1978 a 5 Ebrill 1997.  Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn y daflen ‘Your State Pension estimate explained - Combined Pension Statement’ (uniaith Saesneg yn unig yn anffodus).

• Nid yw’r uchafswm o 30 mlynedd cymwys sydd yn berthnasol i Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol yn berthnasol i’r Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol.  Mae bob blwyddyn cymwys ychwanegol sydd gennych rhwng nawr a phan fyddwch yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn werth o leiaf £91 y flwyddyn o Bensiwn y Wladwriaeth ychwanegol.  Nid yw pobl yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol am gyfnodau pan oeddynt yn hunan-goflogedig, yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol ac, mewn rhai amgylchiadau, pan oeddynt wedi eu contraction allan o Bensiwn y Wladwriaeth ychwanegol.

• Efallai y byddwch yn cael Budd-dal Ymddeol Graddedig os ydych wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol graddedig rhwng 6 Ebrill 1961 a 5 Ebrill 1975.

• Efallai y byddwch hefyd yn derbyn datganiadau Pensiynau Preifat eraill sy’n cynnwys amcangyfrif o’ch Pensiwn y Wladwriaeth. Peidiwch ag ychwanegu’r symiau amcangyfrifedig gyda’i gilydd, os digwyddir hyn.

Cwestiynau ac efallai sydd gennych nawr

Dylech ddarllen y daflen ‘Your State Pension estimate explained - Combined Pension Statement’.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am yr hyn y gallwch efallai ei wneud i gynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanylach am y Pensiwn y Wladwriaeth, ac yn ateb cwestiynau a ofynnir yn aml. Gallwch ddarllen y daflen hon drwy fynd i: www.direct.gov.uk/cps5t (uniaith Saesneg yn unig yn anffodus).

I gael cymorth wrth ystyried eich ymddeoliad efallai y byddwch hefyd yn dymuno i ddarllen y wybodaeth ar: 
https://www.gov.uk/plan-retirement-income (uniaith Saesneg yn unig yn anffodus).

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd