Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Mynegiad Buddion Blynyddol 2014 - Cafeat Pensiwn y Wladwriaeth

Mae'r Mynegai Buddion Blynyddol wedi cael eu hanfon at yr aelodau actif ar 15/09/2014.

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwerth presennol eich Buddion Pensiwn y Wladwriaeth. Mae'r manylion hyn wedi cael ei darparu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gofyn i ni gyhoeddi'r cafeat canlynol ar ein gwefan:

Eich 'Pensiwn y Wladwriaeth' wedi ei esbonio

Mae’r manylion Pensiwn y Wladwriaeth a ddangosir yn eich Datganiad Cyfunol 2014 yn rhoi amcangyfrif o’ch Pensiwn y Wladwriaeth, yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol hyd yn hyn. Mae’r symiau a ddangosir yn seiliedig ar werthoedd Pensiwn y Wladwriaeth yn 2014 / 2015.

Fel arfer, mae’r Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu bob blwyddyn i gymryd i ystyriaeth chwyddiant ac mae’n seiliedig ar y gyfraith fel y mae ar hyn o bryd. Gallai unrhyw newidiadau yn y gyfraith neu eich amgylchiadau effeithio ar y wybodaeth a ddarparwyd.

Y dyddiad cynharaf y gallwch gael eich Pensiwn y Wladwriaeth yw pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, fel y dangosir ar eich Datganiad Cyfunol. Nid oes rhaid i chi ei hawlio yn syth, ac efallai y byddwch yn gallu cynyddu’r swm a dderbynnir os byddwch yn gohirio hawlio’r pensiwn. Os nad yw eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei ddangos, gallwch ddarganfod beth ydyw drwy fynd i www.gov.uk/calculate-state-pension.

Gwybodaeth Bwysig -  Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn Newid

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn newid.  Mae cynllun Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn dechrau ar 6 Ebrill 2016. Bydd yn disodli'r cynllun presennol. Byddwch yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth o dan y cynllun newydd os ydych:

• yn ddyn a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1951 neu
• yn ddynes a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1953.

Mae'r datganiad hwn yn rhoi amcangyfrif o'ch Pensiwn y Wladwriaeth wedi eu gweithio allan o dan rheolau y cynllun presennol. Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn parhau i fod yn berthnasol oherwydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yr amcangyfrif o dan y cynllun presennol fydd y swm lleiaf y bydd rhywun yn ei gael pan fyddant yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Newid pwysig o dan y cynllun newydd yw eich bod angen o leiaf 10 o flynyddoedd cymhwyso o daliadau Yswiriant Gwladol (y cyfnod cymhwyso gofynnol) pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth i gael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth. Gall amser yr ydych wedi treulio yn byw neu'n gweithio y tu allan i'r DU, hefyd eich helpu i gwrdd â'r cyfnod cymhwyso gofynnol.

Pryd y gallaf gael amcangyfrif wedi ei gyfrifo gan ddefnyddio rheolau'r cynllun newydd?

Byddwch yn gallu cael amcangyfrif Pensiwn y Wladwriaeth wedi ei gyfrifo o dan y rheolau newydd ar ôl i’r Pensiwn y Wladwriaeth newydd ddechrau.

Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y wybodaeth a gafwyd o dan www.gov.uk/dwp/cps5t 
Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig am Bensiwn y Wladwriaeth newydd a beth allai hyn ei olygu i chi.

Gallwch hefyd ymweld â www.gov.uk/new-state-pension <https://www.gov.uk/new-state-pension>

Gwybodaeth Ychwanegol

• Mae’r wybodaeth yn y datganiad Pensiwn y Wladwriaeth yma wedi ei ddarparu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), ac mae’n seiliedig ar yr hyn y meant yn ei wybod amdanoch.  Os credwch fod unrhyw wybodaeth yn y rhagolwg hwn yn anghywir rhowch wybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau drwy ffonio 0845 3000 168.

• Nid yw'r swm a ddangosir yn rhagolwg o'r swm y byddwch yn ei gael pan fyddwch yn gwneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth, gan nad yw'n cymryd i ystyriaeth unrhyw Yswiriant Gwladol y gellir eu hychwanegu at eich cofnod cyfraniadau YG yn y dyfodol, unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau, neu unrhyw newidiadau eraill a allai effeithio ar y wybodaeth a ddarparwyd.

• Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth lawn yn 2014/2015 yw £ 5,881.20 y flwyddyn. Os yw'r swm a ddangosir yn y datganiad yn llai na hyn, efallai y bydd yn cynyddu os bydd blynyddoedd cymhwyso pellach yn cael eu hychwanegu at eich cofnod cyfraniadau YG cyn 6 Ebrill 2016.

• Bydd faint o Bensiwn ychwanegol y Wladwriaeth y gallech ei gael yn dibynnu ar eich hanes Yswiriant Gwladol. Nid yw pobl yn cael Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth am gyfnodau pan oeddent yn hunangyflogedig, talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 neu Ddosbarth 3 ac, mewn rhai amgylchiadau, pan gawsant eu contractio allan o Bensiwn ychwanegol y Wladwriaeth.

• Efallai y bydd swm eich Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth yn cynyddu os yw blynyddoedd cymhwyso pellach yn cael eu hychwanegu at eich cofnod cyfraniadau YG cyn 6 Ebrill 2016.

• Gall y swm o’ch Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth fod yn is na'r hyn a ddangosir yn y datganiad hwn, yn enwedig os ydych wedi:

- cael eich geni rhwng 6 Ebrill 1960 a 5 Ebrill 1969,neu
- contractio allan o Bensiwn ychwanegol y Wladwriaeth ar unrhyw adeg rhwng 6 Ebrill 1978 a 5 Ebrill 1997.

 Mae rhagor o wybodaeth am Bensiwn ychwanegol y Wladwriaeth ar gael o dan www.gov.uk/dwp/cps5t

• Efallai y byddwch yn cael Budd-dal Ymddeol Graddedig os ydych wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol graddedig rhwng 6 Ebrill 1961 a 5 Ebrill 1975.

• Efallai y byddwch hefyd yn derbyn datganiadau Pensiynau Preifat eraill sy’n cynnwys amcangyfrif o’ch Pensiwn y Wladwriaeth. Peidiwch ag ychwanegu’r symiau amcangyfrifedig gyda’i gilydd, os digwyddir hyn.

Faint y byddaf yn ei gael mewn gwirionedd pan fyddaf yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth?

Bydd faint o Bensiwn y Wladwriaeth a gewch yn dibynnu ar eich cofnod cyfraniadau YG ar y dyddiad y byddwch yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, a’r rheolau sy'n berthnasol ar y pryd. Bydd dynion a merched sy'n cyrraedd eu hoedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016 yn cael eu Pensiwn y Wladwriaeth wedi ei gyfrifo o dan y rheolau pensiwn y Wladwriaeth newydd.
 
Mae'r wybodaeth a geir o dan www.gov.uk/dwp/cps5t yn dweud wrthych beth a allai effeithio eich swm terfynol o Bensiwn y Wladwriaeth, a phethau eraill efallai y byddwch yn gallu ei wneud i gynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gweler www.gov.uk/plan-retirement-income am gymorth wrth feddwl am eich ymddeoliad, gan gynnwys ffyrdd eraill y gallwch arbed mwy ar gyfer y dyfodol.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd