Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Bandiau Cyfrannu

Cyfradd Cyfraniad y Gweithwyr

Mae’n ddyletswydd ar y cyflogwr i roi gwybod i’r gweithiwr am eu band cyfraniad, ac am unrhyw newidiadau pellach i’r ganran y byddent yn eu talu. Mae’r bandiau cyfraniad o 1af Ebrill 2015 wedi eu hamlinellu isod.

Band       Gwir dâl pensiynadwy        Cyfraniad
1              £0 - £13,600                         5.5%
2              £13,601 - £21,200                 5.8%
3              £21,201 - £34,400                 6.5%
4              £34,401 - £43,500                 6.8%
5              £43,501 - £60,700                 8.5%
6              £60,701 - £86,000                 9.9%
7              £86,001 - £101,200               10.5%
8              £101,201 - £151,800             11.4%
9              £151,801 +                          12.5%

Bydd bandiau cyfraniad newydd yn cael eu he-bostio i gyflogwr ar ein rhestr e-bost cyn gynted â phoib ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi. Os ydych yn dymuno ymuno a’r rhestr yma, yna e-bostiwch y Tîm Cyfathrebu ar CYFPEN@gwynedd.gov.uk .

 

Cyfradd Cyfraniad y Cyflogwyr

Mae’r cyflogwr yn talu gweddill y gost o ddarparu’r buddion yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Bod 3 blynedd mae prisiant actiwarïaid yn cael ei wneud er mwyn cyfrifo faint y dylai’r cyflogwr gyfrannu at y cynllun.

Cysylltwch a'r Uned Buddsoddi drwy ebost: UnedBuddsoddi@gwynedd.gov.uk os nid ydych yn siwr beth yw eich cyfradd cyfraniad y cyflogwr.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd