Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Newyddion i'r Cyflogwyr

2013

18 Gorffennaf 2013 - Diweddariad ar y gweithdai hyfforddi CPLlL 2014

Mae'r holl weithdai sydd wedi cael eu trefnu ar hyn o bryd yn llawn. Mae'r GLlL ar hyn o bryd yn y broses o drefnu sesiynau pellach ar gyfer mis Awst a mis Medi. Os ydych yn bwriadu bod yn bresennol yn un o'r cyrsiau, ychwanegu eich enw at y rhestr aros am hysbysiad ymlaen llaw am y dyddiadau ychwanegol. Gweler: http://www.local.gov.uk/web/lgaworkforcepensions/training-and-events

 



16 Gorffennaf 2013 -
Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 25ain Gorffennaf

Byddech yn derbyn rhaglen y Cyfarfod Blynyddol y Gronfa Bensiwn a chopi o’r Adroddiad Blynyddol wythnos yma.

Yn y cyfarfod byddem yn cyflwyno’r adroddiad ac yn croesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau ar y cynnwys.

Mi fyddwch yn ymwybodol bod y broses o gwblhau’r prisiad actiwaraidd teirblynyddol ar y gweill a defnyddir y canlyniadau er mwyn gosod cyfraniadau cyflogwyr o’r 1af Ebrill 2014 ymlaen. Fel rhan o’r broses rydym yn ystyried y trefniadau pwl i gyflogwyr llai sydd yn bodoli ar hyn o bryd. Gofynnir i chi danfon cynrychiolydd i gymryd rhan yn y pwnc pwysig hwn os gwelwch yn dda.






2 Gorffennaf 2013 - Cylchlythyr 272 - Gweithdai Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014

Byddem yn hoffi tynnu eich sylw at Gylchlythyr 272 sydd newydd ei gyhoeddi gan y Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol.

Mae’r cylchlythyr hwn wedi cael ei gyhoeddi i gynghori awdurdodau gweinyddu a chyflogwyr sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o nifer o weithdai sydd yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ar draws Prydain Fawr. Mae’r digwyddiadau hyn wedi cael eu trefnu gan y Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol ac maent yn delio gyda’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol newydd sydd yn dod i rym yn 2014 .

Cost y gweithdy, gan gynnwys cinio, lluniaeth a holl ddeunyddiau yw £ 210 ynghyd â TAW ar y gyfradd safonol.
Argymhellir i chi archebu eich lle yn gynnar gan fod llefydd yn gyfyngedig. Gellir archebu eich lle trwy’r cyfleuster archebu digwyddiadau ar-lein, sy'n rhan o wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol: http://www.local.gov.uk/web/lgaworkforcepensions/training-and-events  




21 Mehefin 2013 - Ymghynghoriad CPLlL 2014

Cliciwch yma am yr ymgymghoriad diweddaraf ar y cynllun newydd a ddaw i rym Ebrill 2014.  Mae'r rhan hon yn cynnwys set o’r rheoliadau drafft. 

Bydd Cronfa Bensiwn Gwynedd yn eich diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau o ran ymatebion mudiadau fel y Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol (LGPC) neu rywbeth pellach yn ymwneud a’r ymgynghoriad. Gwelir manylion ar sut i ymateb ar dudalen saith.



18 Mehefin 2013 - Nodyn Briffio Cyflogwyr - CPLlL 2014

Fe gewch yn y ddolen: http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_file?uuid=ec77c385-9601-49e8-9c51-b18f4d812b18&groupId=10171 am gopi o'r Nodyn Briffio Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar gyfer Cyflogwyr. Mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yng Nghymru a Lloegr yn cael ei diwygio a bydd y newidiadau i'r cynllun yn cael ei weithredu o 1 Ebrill 2014. Diben y nodyn briffio hwn yw dwyn sylw'r cyflogwyr sy'n cynnig y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o’r goblygiadau mae’r newidiadau i'r cynllun am gael ar y systemau cyflogres.

Dylai cyflogwyr fod yn ymwybodol bod deddfwriaeth eto i gael ei osod (disgwylir Haf 2013). Mae'r nodiadau wedi eu paratoi gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) ar y cyd â rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb gan ddefnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael. Tra mae disgwyl i'r gofynion a restrir aros yr un fath, mae’r broses ddiwygio yn symud yn gyflym ac efallai y bydd datblygiadau pellach yn effeithio ar y wybodaeth.



11 Mehefin 2013 - Canllaw Cofrestru Awtomatig Evershed

Fe gweler yn y ddolen yma Ganllaw Cofrestru Awtomatig, sydd wedi ei gynhyrchu gan Eversheds, ar gyfer chyflogwyr a chyrff a ganiateir yn y CPLlL. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ei weld yn ddefnyddiol.



10 Mehefin 2013 - Dyddiad pwysig ar gyfer eich dyddiadur – 07/11/2013

Mae’r Prisiant Tair Blynedd yn cymryd lle eleni. Disgwylir i’r adroddiadau am asedau, rhwymedigaethau a chyfraddau cyfraniadau pob cyflogwr cael ei gyhoeddi gan yr actwari ar Ddydd Llun 4ydd Tachwedd 2013, a’i anfon i gyflogwyr yn syth. Fel canlyniad, mae cyfarfod prisiant y cyflogwr wedi cael ei drefnu ar gyfer Dydd Iau, 7fed Dachwedd 2013 am 1 o’r gloch yng Nghaernarfon. Bydd y lleoliad ac agenda yn cael ei gyhoeddi yn nes at y dyddiad.

Gan gadw mewn cof y prinder amser rhwng y ddau ddyddiad, mae’n hanfodol eich bod yn anfon cynrychiolwyr i’r cyfarfod Prisiant, ble gallwch holi'r Actwari a chynrychiolwyr sy’n delio gyda Chyllid a Buddsoddiadau yn y Gronfa Bensiwn am sail a rhagdybiaethau'r prisiant.



16 Ebrill 2013 - Ffurflenni Absenoldeb Mamolaeth

Rydym wedi sylweddoli yn ddiweddar ein bod yn derbyn nifer fawr o hen fersiynau o’r ffurflenni hysbysu absenoldeb mamolaeth (sydd ddim yn cynnwys yr holl wybodaeth yr ydym angen). Buaswn yn ddiolchgar pe byddech yn dinistrio bob fersiwn blaenorol o’r ffurflen sydd gennych a defnyddio’r fersiwn newydd yn unig o hyn ymlaen.

Gweler y tudalen Ffurflenni am y ffurflen ddiweddaraf.



27 Mawrth 2013 - Canllaw Byr ar gyfer Cofrestru Awtomatig

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol wedi ychwanegu canllaw byr ar gyfer cofrestru awtomatig i’w safle we.

Dilynwch y ddolen http://www.lge.gov.uk/lge/core/page.do?pageId=17995528 am y Canllaw.



25 Mawrth 2013 - Cylchlythyr 268

Mae Cylchlythyr 268 newydd ei gyhoeddi gan y Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol.

Mae yn cynnwys gwybodaeth bwysig ar gyfer gweithredu ar gyflogresi yn ogystal â phensiynau.



5 Mawrth 2013 - Cylchlythyr 267 - Gweithdai Cofrestru Awtomatig a dyletswyddau eraill

Mae Cylchlythyr 267 newydd ei gyhoeddi gan y Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol.


Mae’r cylchlythyr hwn wedi cael ei gyhoeddi i gynghori awdurdodau gweinyddu a chyflogwyr sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o nifer o weithdai a chyrsiau hyfforddi preswyl sydd yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ar draws Prydain Fawr. Mae’r digwyddiadau hyn wedi cael eu trefnu gan y Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol ac maent yn delio gyda chofrestru awtomatig a dyletswyddau eraill y cyflogwyr.



25 Chwefror 2013 - Cyfraniadau 2012/13

Mae'r amser y flwyddyn wedi cyraedd i ddarparu adroddiadau cyfraniadau pensiwn blynyddol ar gyfer y flwyddyn 20012/2013. Y dyddiad olaf er mwyn cyflwyno’r data yw 30 o Ebrill 2013. Os na allwch gyrraedd y dyddiad cau hwn, cysylltwch â ni.

Mae dogfen Excel wedi ei ebostio i bob cyflogwr ar gyfer cyflwyno’r cyfraniadau. Dylid anfon y ddogfen i robinglyn@gwynedd.gov.uk unwaith yr ydych wedi ei gwblhau.

Fel y gwyddoch mae 2013 yn flwyddyn prisiant, sydd yn gwneud anfon yr adroddiadau cyn gynted â mor gywir â phosib  yn bwysicach fyth. Gall oediad un cyflogwr gael effaith ar y broses i’r cyflogwyr i gyd a all effeithio ar amserlen derbyn y canlyniadau, ac yn ogystal mae’n ofyniad i’r Gronfa anfon copi o’r data yma i’r llywodraeth erbyn canol mis Awst 

Os gennych unrhyw gwestiynau mewn perthynas â’r adroddiad anfonwch e-bost i’n Swyddog Systemau, Robin Glyn ( robinglyn@gwynedd.gov.uk ).



15 Ionawr 2013 - Cyfraniadau Aelodau – Bandiau ar gyfer 2013/14


Isod mae tabl yn gosod allan y bandiau cyfrannu a ddaw yn effeithiol o 1 Ebrill 2013. Mae'n anghenrheidiol bod y bandiau yma yn cael eu gweithredu o gyflogau Ebrill 2013.

 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd